Ở đây vẫn không có gì cả. Có thể khi nào đó ở đây sẽ có web-site.
Здесь по-прежнему ничего нет. Может быть, когда-нибудь здесь будет сайт.

Это я:
Đây là tôi:

(обычное состояние)
(tâm trạng bình thường)


* * *
Больше здесь:
Instagram
Facebook

© 2009-2019 Andrey A Lavrov